LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 400kV
OSTROŁĘKA - OLSZTYN MĄTKI

OSTROŁĘKA - OLSZTYN MĄTKI

BUDOWA LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400 kV

Aktualności

Rada Gminy Lelis zaakceptowała projekt budowy nowej linii elektroenergetycznej

14.02.2014

Radni Gminy Lelis podjęli  14 lutego 2014 r. uchwałę intencyjną o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Decyzja ta stanowi ważny krok w realizacji inwestycji budowy nowej, dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Ostrołęka – Olsztyn Mątki na trasie powiatu ostrołęckiego. Stosowne uchwały podjęli już wcześniej radni gmin Czarnia, Baranowo, Rzekuń i Kadzidło.

Projektując trasę linii 400 kV na terenie gminy Lelis, Aldesa Nowa Energia, generalny wykonawca inwestycji, uwzględniła postulaty mieszkańców dotyczące odsunięcia linii od zurbanizowanej części miejscowości Białobiel. Planiści spółki, w porozumieniu z Urzędem Gminy Lelis, zaprojektowali trasę linii tak, aby ominąć największe skupiska budynków i skierować inwestycję na tereny rolne oraz należące do Lasów Państwowych, na których nie przewidziano zabudowy.

Wariant trasy został skonsultowany w styczniu 2014 r. z mieszkańcami miejscowości Siemnocha, Szwendrowy Most, Białobiel i Gnaty oraz  uzyskał pozytywną opinię Starosty Ostrołęckiego, Prezydenta Ostrołęki oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Nadleśnictwa Ostrołęka i Myszyniec oraz Wojewódzkiego i Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego.

W sprawie projektu budowy linii zwrócił się do radnych gminy Lelis także prezes PSE Inwestycje, Roman Pionkowski. Podkreślił, iż linia elektroenergetyczna 400 kV Ostrołęka – Olsztyn Mątki to strategiczna inwestycja służąca zapewnieniu stabilnych dostaw energii elektrycznej na terenie Mazowsza oraz Warmii i Mazur. Przedsięwzięcie to wpisuje się w założenia Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030, dotyczące stworzenia warunków umożliwiających napływ nowych inwestycji gospodarczych i infrastrukturalnych. Budowa nowej linii 400 kV o wysokiej przepustowości przesyłu jest także warunkiem koniecznym dla dalszej rozbudowy Elektrowni Ostrołęka.

Podjęta przez radnych uchwała ws. MPZP uruchamia dalszą procedurę uzgodnieniową. Plan zostanie wyłożony na co najmniej 21 dni do publicznego wglądu zainteresowanych, zostanie także zorganizowana dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie. Zgłoszone w terminie do 14 dni od zakończenia wyłożenia uwagi zostaną rozpatrzone przez wójta, a następnie przekazane do rady gminy, które podejmie uchwałę o MPZP.

Równolegle przedstawiciele wykonawcy inwestycji będą prowadzić dalsze rozmowy z właścicielami gruntów w gminie, w celu ustalenia warunków umowy o ustanowienie służebności przesyłu dla linii. Wysokość wynagrodzeń z tego tytułu będą ustalać niezależni rzeczoznawcy na podstawie operatów szacunkowych. Właściciele działek będą mogli także powołać własnego rzeczoznawcę na koszt wykonawcy. Aldesa Nowa Energia deklaruje, że dołoży wszelkich starań, aby umowy były satysfakcjonujące dla właścicieli.

Budowa dwutorowej linii 400 kV Ostrołęka – Olsztyn Mątki to inwestycja celu publicznego, realizowana na zlecenie państwowej spółki – Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA. Inwestycja jest odpowiedzią na najważniejsze potrzeby energetyczne Północnego Mazowsza oraz Warmii i Mazur. Ma za zadanie poprawić pewność oraz jakość dostaw energii w tym regionie.

Bezpośredni nadzór nad realizacją inwestycji przez wykonawcę pełni jako Inżynier Kontraktu spółka PSE Inwestycje S.A., będąca w 100% własnością Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.

Inwestorem budowy są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - operator systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Zakres i forma działalności spółki jako operatora zostały określone w ustawie Prawo energetyczne.

Wykonawcą inwestycji jest Aldesa Nowa Energia Sp. z o.o. – polski oddział jednej z największych międzynarodowych firm inżynieryjno-budowlanych wywodzącej się z Hiszpanii. Aldesa Nowa Energia została wybrana w przetargu publicznym PSE SA na wykonanie linii 400 kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki. W ramach projektu jest odpowiedzialna za kompleksową realizację inwestycji.

Jeśli masz pytania, prosimy o kontakt: kontakt@liniaolsztynostroleka.pl
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

kontakt@liniaolsztynostroleka.pl