LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 400kV
OSTROŁĘKA - OLSZTYN MĄTKI

OSTROŁĘKA - OLSZTYN MĄTKI

BUDOWA LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400 kV

Aktualności

Lelis: debata publiczna nad projektem SUiKZP

05.08.2014

fot.: eOstroleka.pl5 sierpnia 2014 r. w Urzędzie Gminy Lelis odbyła się debata publiczna na temat projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP). Przedstawiciele Urzędu Gminy i spółki Aldesa Nowa Energia odpowiadali na pytania mieszkańców dotyczące projektu trasy nowej linii elektroenergetycznej, która została wprowadzona do studium.

W lutym 2013 r. Rada Gminy Lelis podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia zmiany SUiKZP. Zgodnie z procedurą, projekt został wyłożony do publicznego wglądu, a wszyscy zainteresowani mogli zgłaszać do niego swoje uwagi.

Podczas debaty publicznej mieszkańcy zadawali pytania dotyczące przede wszystkim trasy nowej linii 400 kV relacji Ostrołęka – Olsztyn Mątki na terenie Gminy oraz jej oddziaływania na środowisko społeczne i naturalne. W szczególności chcieli wiedzieć, dlaczego nowa linia nie została zaplanowana w śladzie istniejącej na terenie gminy linii 220 kV.

Wyjaśnień na ten temat udzielili mieszkańcom z ramienia spółki Aldesa Nowa Energia dyrektor Krzysztof Tyszko, odpowiedzialny za projekt trasy linii w gminie oraz Aleksander Wietrow, urbanista który opracował projekt zmiany studium na zlecenie Urzędu Gminy.

Dyrektor Tyszko poinformował mieszkańców, iż poprowadzenie linii 400 kV w torze istniejącej linii 220 kV nie jest możliwe ze względu na istniejącą zabudowę. 4 domy mieszkalne w miejscowości Białobiel znalazłyby się w projektowanym 70-metrowym pasie technologicznym nowej linii, który ze względów bezpieczeństwa musi pozostać wolny od zabudowy. Decydując się na poprowadzenie nowej linii w torze istniejącej 220 kV, należałoby wysiedlić mieszkańców ww. 4 domów i wyburzyć zabudowania znajdujące się w obszarze pasa technologicznego.

W trosce o dorobek właścicieli domów oraz komfort życia mieszkańców, Aldesa Nowa Energia w porozumieniu z Urzędem Gminy Lelis, zdecydowała, iż lepszym rozwiązaniem będzie zmiana trasy linii i skierowanie jej na tereny rolne oraz leśne.

Aldesa prowadzi konsultacje na temat trasy linii od sierpnia 2013 r. Jak przypomniał dyrektor Tyszko, w ich rezultacie trasa linii była modyfikowana kilkanaście razy, tak aby uwzględnić postulaty mieszkańców. Planiści spółki wielokrotnie jednak zwracali uwagę, iż w gminie o takim poziomie zurbanizowania jak Lelis, praktycznie niemożliwe jest wytyczenia trasy linii w sposób zadawalający dla wszystkich mieszkańców. Odsuwanie linii od nieruchomości jednych powoduje zbliżenie linii do zabudowań innych właścicieli.

Zaprojektowany przez Aldesę w porozumieniu z gminnym urbanistą wariant trasy jest w opinii planistów spółki najlepszym z możliwych oraz uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Nadleśnictwa Ostrołęka i Myszyniec oraz Wojewódzkiego i Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego.

Uwagi zgłoszone do projektu SUiKZP zostaną rozpatrzone przez wójta, a następnie przekazane do Rady Gminy, która podejmie stosowną uchwałę o przyjęciu zmiany studium.

W tym czasie przedstawiciele spółki Aldesa będą prowadzić dalsze rozmowy z właścicielami gruntów w gminie, w celu ustalenia warunków umowy o ustanowienie służebności przesyłu dla linii. Aldesa Nowa Energia deklaruje, że dołoży wszelkich starań, aby umowy były satysfakcjonujące dla właścicieli.

Foto dzięki uprzejmości eostroleka.p

Jeśli masz pytania, prosimy o kontakt: kontakt@liniaolsztynostroleka.pl
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

kontakt@liniaolsztynostroleka.pl