LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 400kV
OSTROŁĘKA - OLSZTYN MĄTKI

OSTROŁĘKA - OLSZTYN MĄTKI

BUDOWA LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400 kV

Aktualności

Rada Miasta Olsztyn uchwaliła nowy plan zagospodarowania przestrzennego

24.09.2014

24 września 2014 r. podczas LIX Sesji Rady Miasta Olsztyn uchwalony został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uwzględniający budowę na terenie miasta nowej linii elektroenergetycznej 400 kV.  Plan został przyjęty zdecydowaną większością głosów.

W trakcie sesji radni omówili dwa kluczowe z punktu widzenia inwestycji budowy linii elektroenergetycznej 400 kV projekty: uchwałę o sporządzeniu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie północnej granicy Miasta Olsztyna oraz uchwałę w sprawie aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Olsztyna i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Olsztyna. Za przyjęciem uchwały o planie miejscowym głosowało 23 z 24 obecnych na Sesji radnych, jeden wstrzymał się od głosu. 

Przyjęcie przez Radę Miasta planu miejscowego to rezultat m.in. konsultacji, które przedstawiciele spółki Aldesa Nowa Energia – generalnego wykonawcy inwestycji - prowadzili z lokalnymi władzami i mieszkańcami. Na przestrzeni ostatnich miesięcy osoby zainteresowane inwestycją mogły skorzystać z materiałów wyłożonych w punkcie informacyjnym zorganizowanym w Urzędzie Miasta. 20 maja odbyło się spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami Olsztyna, zorganizowane przez spółkę Aldesa, a 20 sierpnia odbyła się debata publiczna na ten temat.

Przy wypracowywaniu optymalnego wariantu przebiegu linii elektroenergetycznej wiele uwagi poświęcono kwestii poprowadzenia jej przez tereny Lasu Miejskiego w Olsztynie. Wykonawca zdecydował się przeprowadzić planowaną inwestycję przez obszar leśny u, aby odsunąć inwestycję od zabudowań mieszkalnych w podolsztyńskiej Gminie Dywity. Aldesa Nowa Energia zobowiązała się ponadto do zastosowania na terenie Lasu Miejskiego nowoczesnych konstrukcji nadleśnych, które pozwolą ograniczyć wycinkę drzew do niezbędnego minimum.

Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka – Olsztyn Mątki to inwestycja celu publicznego. Inwestorem inwestycji jest należąca do Skarbu Państwa spółka Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Aldesa Nowa Energia jest generalnym wykonawcą inwestycji. Przez Miasto Olsztyn linia będzie przebiegać na odcinku 4,6 km.

Jeśli masz pytania, prosimy o kontakt: kontakt@liniaolsztynostroleka.pl
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

kontakt@liniaolsztynostroleka.pl