LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 400kV
OSTROŁĘKA - OLSZTYN MĄTKI

OSTROŁĘKA - OLSZTYN MĄTKI

BUDOWA LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400 kV

Aktualności

Rada Gminy Kadzidło wprowadza linię 400 kV do MPZP

20.12.2013

20 grudnia 2013 r. Rada Gminy Kadzidło jednogłośnie podjęła uchwałę o przystąpieniu do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy oraz o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. W obu opracowaniach ujęty zostanie projekt linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Ostrołęka – Olsztyn Mątki realizowany przez spółkę Aldesa Nowa Energia.

Uchwała radnych gminy Kadzidło została podjęta 13-oma głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Zaprojektowana przez spółkę Aldesa Nowa Energia linia elektroenergetyczna 400 kV  Ostrołęka – Olsztyn Mątki będzie biegła przez gminę Kadzidło na odcinku ok. 11 km we wsiach: Chudek, Gleba i Kierzek.

Uchwałę Rady Gminy poprzedziły konsultacje społeczne, jakie Aldesa przeprowadziła z władzami gminy i mieszkańcami. W trakcie spotkań sołeckich, które odbyły się w listopadzie i grudniu br. , przedstawiciele Wykonawcyi informowali mieszkańców o założeniach projektu inwestycyjnego, omawiali także jego znaczenie dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz bezpieczeństwa energetycznego kraju i regionu. W trakcie spotkań omawiano także zasady projektowania linii elektroenergetycznych oraz standardy bezpieczeństwa, które będą spełniać. Przybliżone zostały również kwestie prawne związane z ustanawianiem służebnościprzesyłu i wypłatą wynagrodzeń z tego tytułu.

Mieszkańcy byli zainteresowani przede wszystkim procedurą zawierania umów oraz sposobem naliczania odszkodowań. Zgodnie z zapewnieniami  Wykonawcy, spowodowane podczas prac budowlanych szkody zostaną wycenione przez niezależnych rzeczoznawców i zrekompensowane właścicielom gruntów. Po podjęciu uchwały wójt gminy, Dariusz Łukaszewski, podpisał Deklarację o współpracy na rzecz realizacji inwestycji. Za realizacją inwestycji opowiadają się wójtowie wszystkich 15 gmin, przez tereny których ma ona przebiegać.

Budowa dwutorowej linii 400 kV Ostrołęka – Olsztyn Mątki to inwestycja celu publicznego. Trasa linii będzie biec przez 2 województwa (mazowieckie, warmińsko-mazurskie), 15 gmin (Rzekuń, Lelis, Olszewo-Borki, Kadzidło, Baranowo, Czarnia, Wielbark, Szczytno, Dźwierzuty, Barczewo, Purda, Dywity, Jonkowo, Olsztyn, Ostrołęka), 55 sołectw i będzie mierzyć blisko 140 km. Zgodnie z założeniami, projekt inwestycyjny zostanie sfinalizowano do 2016 r.

Jeśli masz pytania, prosimy o kontakt: kontakt@liniaolsztynostroleka.pl
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

kontakt@liniaolsztynostroleka.pl