LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 400kV
OSTROŁĘKA - OLSZTYN MĄTKI

OSTROŁĘKA - OLSZTYN MĄTKI

BUDOWA LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400 kV

Aktualności

Kolejny krok w kierunku budowy linii elektroenergetycznej w Gminie Lelis

07.10.2014

Zdecydowaną większością głosów radni Gminy Lelis podjęli 7 października 2014 r. uchwałę, w której zatwierdzili studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Studium uwzględnia projekt budowy nowej inwestycji celu publicznego, jaką jest linia elektroenergetyczna 400 kV relacji Ostrołęka – Olsztyn Mątki.

Za przyjęciem uchwały głosowało 11 z 15 radnych, 3 było przeciwnych, 1 wstrzymał się od głosu. Decyzja ta stanowi ważny element w realizacji procesu inwestycyjnego prowadzonego przez spółkę Aldesa Nowa Energia w imieniu Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. Studium określa ogólną politykę przestrzenną Gminy Lelis i lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego. Następnym planowanym krokiem będzie głosowanie nad uchwaleniem nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który jako akt prawa miejscowego, jest podstawą do wydania decyzji administracyjnych – zgody wojewody na budowę linii. Radni Gminy Lelis zaplanowali głosowanie w tej sprawie na Sesji pod koniec października 2014 r.

Uchwałę o zmianie dotychczasowego SUiKZP Rada Gminy Lelis podjęła w lutym 2013 r. Zgodnie z procedurą, projekt został wyłożony do publicznego wglądu, a wszyscy zainteresowani mogli zgłaszać do niego swoje uwagi. 5 sierpnia 2014 r. w Urzędzie Gminy odbyła się debata publiczna na temat projektu zmiany studium. W jej trakcie przedstawiciele lokalnych władz i Wykonawcy inwestycji - spółki Aldesa Nowa Energia odpowiadali na pytania mieszkańców dotyczące projektu trasy inwestycji oraz jej wpływu na życie mieszkańców i środowisko naturalne.

Projektując trasę linii 400 kV na terenie Gminy Lelis, planiści Aldesy uwzględnili postulaty mieszkańców dotyczące odsunięcia linii od zurbanizowanej części miejscowości Białobiel. W porozumieniu z Urzędem Gminy, miejscowym urbanistą trasę linii zaprojektowano tak, aby ominąć największe skupiska budynków mieszkalnych i skierować inwestycję na tereny rolne oraz należące do Lasów Państwowych.

Pełnomocnicy spółki prowadzą obecnie rozmowy a z właścicielami gruntów w Gminie, w trakcie których uzgadniają  wysokość odszkodowań z tytułu służebności przesyłu oraz zawierają stosowne umowy. Do 7 października podpisano już blisko 80 proc. umów  z właścicielami nieruchomości  w Gminie Lelis.

Jeśli masz pytania, prosimy o kontakt: kontakt@liniaolsztynostroleka.pl
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

kontakt@liniaolsztynostroleka.pl