LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 400kV
OSTROŁĘKA - OLSZTYN MĄTKI

OSTROŁĘKA - OLSZTYN MĄTKI

BUDOWA LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400 kV

Aktualności

Rada Gminy Czarnia zaakceptowała nową trasę linii

05.03.2015

Zdecydowaną większością głosów radni gminy Czarnia podjęli 4 marca br. uchwałę, w której zatwierdzili studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Studium uwzględnia nową trasę linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka – Olsztyn Mątki w gminie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 z 14 radnych, 2 wstrzymało się od głosu. Decyzja ta stanowi ważny element w realizacji procesu inwestycyjnego prowadzonego przez spółkę Aldesa Nowa Energia w imieniu Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. Dokonanie zmiany studium, jest efektem prowadzonych przez spółkę Aldesa Nowa Energia konsultacji społecznych w wyniku, których wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnej społeczności, Wykonawca inwestycji wytyczył nową trasę linii.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego określa w sposób ogólny politykę przestrzenną i lokalne zasady zagospodarowania dla całego obszaru gminy. Następnym planowanym krokiem jest głosowanie nad uchwaleniem nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który jako akt prawa miejscowego, jest podstawą do wydania decyzji administracyjnych –pozwolenia na budowę.

Jeśli masz pytania, prosimy o kontakt: kontakt@liniaolsztynostroleka.pl
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

kontakt@liniaolsztynostroleka.pl