LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 400kV
OSTROŁĘKA - OLSZTYN MĄTKI

OSTROŁĘKA - OLSZTYN MĄTKI

BUDOWA LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400 kV

INFORMACJE DLA WŁAŚCICIELI GRUNTÓW

Służebność przesyłu – zabezpieczenie interesów właścicieli gruntów

Służebność przesyłu to umowa cywilnoprawna między przedsiębiorcami przesyłowymi i właścicielami nieruchomości, która określa zasady wykorzystywania nieruchomości na potrzeby danego elementu systemu przesyłowego. Służebność przesyłu określa zakres, w jakim przedsiębiorca przesyłowy może korzystać z cudzej nieruchomości, na której znajdują się (lub mają się znajdować) jego urządzenia przesyłowe. Celem ustalenia służebności przesyłu jest osiągnięcie kompromisu, który zapewni stronom satysfakcję z warunków zawarcia umowy.

Podstawowym sposobem ustanowienia służebności przesyłu jest umowa zawarta w formie aktu notarialnego między przedsiębiorcą przesyłowym i właścicielem gruntu. Umowa ta szczegółowo określa zakres czynności, które przedsiębiorca przesyłowy może wykonywać w stosunku do nieruchomości, a tym samym, na jakie działania przedsiębiorcy w stosunku do nieruchomości jej właściciel powinien się zgodzić.

W szczególności w umowie ustalane są wysokość i zasady płatności wynagrodzenia. W ramach zawartej umowy odpłatnego ustanowienia służebności przesyłu przedsiębiorca przesyłowy zobowiązuje się do zapłaty na rzecz właściciela danej nieruchomości:

  • uzgodnionego przez strony w umowie wynagrodzenia pieniężnego za ustanowienie służebności,
  • odszkodowania za szkody w użytkach rolnych (zasiewach, uprawach i zbiorach) wynikłe z wykonania robót związanych z budową napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV,
  • odszkodowania za szkody (zniszczenia) wynikłe bezpośrednio z wykonywania robót na nieruchomości obciążonej związanych z budową, eksploatacją, konserwacją, remontami, naprawami i usuwaniem awarii linii elektroenergetycznej 400 kV powstałych przy wykonywaniu czynności w ramach służebności przesyłu.

Służebność wygasa na skutek:

  • likwidacji przedsiębiorstwa,
  • zrzeczenia się jej przez uprawnionego,
  • nabycia przez osobę, której przysługuje prawo służebności, prawa własności nieruchomości, tzw. konfuzja praw,
  • niewykonywania jej przez 10 lat,
  • zniesienia służebności prawomocnym orzeczeniem sądu.

PSE. S.A. proponują właścicielom gruntów jasne i przejrzyste umowy na ustanowienie służebności przesyłu. Każdy właściciel ma wystarczająco dużo czasu, aby sprawdzić wszystkie zapisy umowy, a ich sygnatariusze są zachęcani do skonsultowania ich treści, czy to z gminnymi radcami prawnymi (o ile jest taka możliwość w danej gminie) oraz prawnikami, czy zaufanymi ekspertami. W wypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości Inwestor zawsze stara się wyjaśnić, czy to poprzez doprecyzowanie, czy też w miarę możliwości – zmianę lub dodanie stosownych zapisów do treści umowy.

Gdy przedsiębiorca przesyłowy lub właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy, np. jeśli strony nie mogą dojść do porozumienia w kwestii jej warunków, można ustanowić służebność przesyłu w drodze orzeczenia sądowego.

W sytuacji typowego konfliktu interesów, tj. gdy z jednej strony ustanowienie służebności przesyłu jest obiektywnie niezbędne dla właściwego korzystania z urządzeń przesyłowych, a z drugiej strony właściciel nieruchomości nie wyraża na stworzenie takiego prawa rzeczowego zgody (niezależnie od powodów), przedsiębiorcy przysługuje żądanie ustanowienia takiej służebności, oczywiście za odpowiednim wynagrodzeniem.

 

Wynagrodzenia z tytułu służebności

Właściciele gruntów, na których znajdują się urządzenia przesyłowe, takie jak słupy, linie energetyczne, transformatory czy też rury gazowe, mogą liczyć na odpowiednie wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu. Właściciel w drodze negocjacji może ustalić kwotę wynagrodzenia należną od przedsiębiorstwa energetycznego. Strony mogą skorzystać z opinii rzeczoznawcy majątkowego.

W przypadku sądowego ustanowienia służebności sąd określa to wynagrodzenie na podstawie wyceny nieruchomości sporządzonej przez biegłego sądowego.
Kwota pieniężna otrzymana z tytułu ustanowienia służebności przesyłu stanowi przychód podlegający opodatkowaniu – należy go wykazać w zeznaniu rocznym za rok podatkowy, w którym świadczenie zostało wypłacone. Wolne od podatku dochodowego jest wynagrodzenie (odszkodowanie) wypłacone, na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód), posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z tytułu ustanowienia służebności gruntowej w wyniku prowadzenia na tych gruntach, przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, inwestycji dotyczących budowy infrastruktury przesyłowej ropy naftowej i produktów rafinacji ropy naftowej oraz budowy urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.).

Fakty i mity

Mit: Dom można bezpiecznie zbudować dopiero 500 m od linii wysokiego napięcia.
Fakt: O tym, jaka odległość musi dzielić dom od linii, decyduje poziom pól elektromagnetycznych i hałasu. Przepisy nie ustalają jednolitej odległości minimalnej, bo zależy to od rodzaju konstrukcji linii i wysokości zawieszenia przewodów nad ziemią. Dla inwestycji Ostrołęka - Olsztyn Mątki wyliczono dystans 35 m od osi linii. W praktyce oznacza to, że już w odległości ok. 30 m od osi linii, wielkośc pola elektrycznego i magnetycznego znajdują się poniżej wartości dopuszczalnych normami, określanymi dla osób stale przebywających w pobliżu linii.

Mit: Linie elektroenergetyczne mają szkodliwy wpływ na hodowlę zwierząt.
Fakt: Linie 400 kV nie mają wpływu na hodowlę zwierząt. Nie stwierdzono żadnych przeciwwskazań dla hodowli i wypasu zwierząt w pobliżu linii. Nie stwierdza się także, aby eksploatacja linii elektroenergetycznej 400 kV wpływała na jakość mięsa czy mleka wypasanego bydła.

Mit: Linia zakłóca odbiór sygnału radiowo-telewizyjnego.
Fakt: W przypadku linii elektroenergetycznych częstotliwość pól jest bardzo niska. W żaden sposób nie zakłóca sygnałów radiowych i telewizyjnych.

Mit: Słupy energetyczne ściągają pioruny.
Fakt: Nowoczesna linia wysokiego napięcia wyposażona jest w przewody odgromowe, dzięki którym jest ona chroniona przed skutkami wyładowań atmosferycznych. Obecność przewodów odgromowych umieszczonych nad przewodami fazowymi powoduje też, że przed wyładowaniami atmosferycznymi chroniony jest także obszar o szerokości kilkudziesięciu metrów wzdłuż całej linii napowietrznej. Zatem przebywanie w czasie burzy pod przewodami linii, ale niezbyt blisko słupa, zdecydowanie zmniejsza możliwość uderzenia pioruna.

Mit: Po ustanowieniu służebności przesyłu i wybudowaniu linii Inwestor staje się właścicielem gruntu.
Fakt: Absolutnie nie. Dzięki służebności przesyłu Inwestor uzyska jedynie ograniczone prawo do korzystania z gruntów pod linią w związku z budową i eksploatacją linii. Służebność przesyłu ustanawiana jest w formie aktu notarialnego, ale nie ma to nic wspólnego
z przeniesieniem własności.

Jeśli masz pytania, prosimy o kontakt: kontakt@liniaolsztynostroleka.pl
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

kontakt@liniaolsztynostroleka.pl