LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 400kV
OSTROŁĘKA - OLSZTYN MĄTKI

OSTROŁĘKA - OLSZTYN MĄTKI

BUDOWA LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400 kV

O INWESTYCJI

Podstawowe informacje na temat inwestycji

Linia elektroenergetyczna Ostrołęka - Olsztyn Mątki jest kolejną inwestycją Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA w północno-wschodniej Polsce. Ta zaplanowana na lata 2013 – 2017 inwestycja ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w regionie Warmii, Mazur i północnego Mazowsza oraz usprawnienia przesyłu energii elektrycznej z południa na północ Polski. Projekt ten stanowi realizację celów publicznych wskazanych w art. 6 pkt 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z 21.08.1997 r. i jest inwestycją celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.

Północno-wschodnia część Polski charakteryzuje się obecnie najmniejszą w kraju gęstością sieci przesyłowej. Jest to sytuacja niekorzystna nie tylko ze względu na potrzeby energetyczne regionu, ale także w kontekście bezpieczeństwa energetycznego kraju. Rozbudowa systemu jest konieczna dla zwiększenia pewności zasilania, poprawy jakości energii dostarczanej do odbiorców oraz zmniejszenia zagrożenia przeciążeniami linii mogącymi powodować braki w dostawie energii elektrycznej.

Budowa nowej linii poprawi niezawodność sieci przesyłowej oraz ułatwi przeciwdziałanie skutkom poważnych awarii systemowych, jakie mogą być  następstwem różnych zdarzeń losowych. Poprawa warunków oraz pewności zasilania gmin to szansa na pozyskanie nowych inwestorów i w konsekwencji stworzenie wielu miejsc pracy.

Inwestycja zostanie zrealizowana na terenie dwóch województw: warmińsko-mazurskiego oraz mazowieckiego. Planuje się, że będzie przebiegac przez gminy: Rzekuń, Lelis, Kadzidło, Baranowo, Czarnia, Wielbark, Szczytno, Dźwierzuty, Purda, Barczewo, Dywity, Jonkowo. Ponadto budowa linii elektroenergetycznej zostanie poprzedzona szczegółowymi analizami środowiskowymi i planistycznymi. Ostateczna trasa linii zostanie zaprojektowana ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa mieszkańców i środowiska naturalnego. Następnie Wykonawca rozpocznie prace planistyczne oraz podpisywanie umów (cywilnoprawnych z tytułu ustanowienia służebności przesyłu) z właścicielami działek, na których będzie realizowana inwestycja.

Inwestorem linii są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. – wyznaczony w ustawie Prawo energetyczne Operator Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Wykonawcą inwestycji jest spółka Aldesa Nowa Energia Sp. z o.o. – polski oddział jednej z największych międzynarodowych firm inżynieryjno-budowlanych, wywodzącej się z Hiszpanii. Spółka została wybrana w drodze przetargu publicznego PSE S.A. na wykonawstwo linii Ostrołęka - Olsztyn Mątki.

Ramowy harmonogram inwestycji:

 • 2013 - początek inwestycji. Uzyskanie na rzecz Zamawiającego prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane
 • 2014 - 2015 - uzgodnienie wszelkich spraw formalnych i prawnych niezbędnych do realizacji inwestycji. Uzyskanie pozwolenia na budowę
 • 2016/2017 – realizacja budowy nowej linii 400 kV oraz rozpoczęcie demontażu starej linii 220 kV
 • maj/czerwiec 2017 – zgłoszenie zakończenia prac i uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń

Opis inwestycji

Inwestycja zostanie zrealizowana na terenie dwóch województw: warmińsko-mazurskiego oraz mazowieckiego. Planuje się, że będzie przebiegac przez gminy: Rzekuń, Lelis, Kadzidło, Baranowo, Czarnia, Wielbark, Szczytno, Dźwierzuty, Purda, Barczewo, Dywity, Jonkowo.

Opis trasy linii

Wykonawca wyznacza trasę nowej linii przesyłowej tak, by zapewnić pełne bezpieczeństwo osób mieszkających w jej sąsiedztwie oraz ograniczyć do niezbędnego minimum ingerencję w środowisko naturalne. Proces planistyczny będzie przeprowadzany w oparciu o restrykcyjne regulacje prawne z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań.
Przy budowie linii brane są pod uwagę takie czynniki i uwarunkowania jak:

 • istniejące lokalne i regionalne plany zagospodarowania przestrzennego czy też kierunki rozwoju poszczególnych gmin na trasie linii,
 • szczegółowe uwarunkowania środowiskowe i krajobrazowe,
 • obszary leśne,
 • obszary ochrony architektonicznej i archeologicznej,
 • inne elementy, które mogą kolidować z przebiegiem linii.

Wykonawca opracowywuje kilka wariantów trasy linii, biorąc pod uwagę występowanie terenów zurbanizowanych, objętych ochroną ekologiczną oraz aspekty ekonomiczne. Warianty trasy są następnie konsultowane pod kątem jej optymalnego przebiegu z władzami wojewódzkimi, powiatowymi, gminnymi oraz z lokalną społecznością. Dopiero po ich zakończeniu rozpoczynane są procedury związane z wprowadzeniem trasy linii do dokumentów planistycznych gmin oraz sporządzeniem lub zmianą Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego.

138 km nowej linii będzie przebiegać przez terytorium kilkunastu gmin, zastępując obecnie istniejącą linię 220 kV lub też częściowo zmieniając jej przebieg tak, aby w jak najmniejszym stopniu ingerować w życie społeczności lokalnych i środowisko naturalne.

Powierzchnia zajmowana przez inwestycję

W celu zapewnienia dodatkowego buforu bezpieczeństwa dla każdej linii 400 kV tworzy się pas technologiczny o szerokości 70 m (po 35 m od osi linii w obie strony).

W myśl przepisów o dopuszczalnym poziomie natężeń pola elektromagnetycznego w środowisku, nie ma możliwości lokalizacji budynków mieszkalnych lub budynków stałego przebywania ludzi na terenach, gdzie jego oddziaływanie przekracza podane normy. Łąki, pastwiska i obszary rolne nie zmienią swojego przeznaczenia i będą mogły być wykorzystywane w taki sposób jak wcześniej. Pas nie wpłynie również na drogi, cieki czy zbiorniki wodne.

Rozmiary konstrukcji wsporczych linii i ich budowa zależne są od wielu czynników, tj. ukształtowania terenu, warunków środowiskowych, rachunku  kosztów, łatwości rozbiórki, a przede wszystkim bezpieczeństwa ich użytkowania.

Charakterystyka techniczna inwestycji

Planowana linia 400 kV zostanie wybudowana na dwutorowych, stalowych słupach kratowych. Na słupach, poprzez łańcuchy izolatorowe, zostaną zawieszone przewody fazowe. W projektowanej linii przewiduje się zastosowanie potrójnej wiązki przewodów stalowo-aluminiowych. Skutecznie obniży to poziom szumów akustycznych wytwarzanych przez linię. Dla ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi na wierzchołku każdego słupa zostaną zawieszone przewody odgromowe.

Słupy wykorzystywane przy inwestycji podzielić można na dwie grupy:

 • słupy przelotowe – stosowane na prostych odcinkach linii,
 • słupy mocne – służące podzieleniu prostych odcinków na tzw. sekcje odciągowe lub w punktach załomu trasy.

Wysokość słupów energetycznych zostanie dostosowana do napięcia linii. Wyższe napięcie wymaga przewodów o większej grubości i ciężkości, a także odpowiednich izolatorów. Dla linii o napięciu 400 kV konstruuje się słupy o wysokości od 31 do 54 m. Wyjątkiem od tej zasady są specjalne konstrukcje, które mogą być wykorzystane na terenach leśnych i zadrzewionych. Wówczas wysokość konstrukcji może wynieść nawet ok. 90 m. Umożliwia to poprowadzenie przewodów nad koronami drzew i pozwala do minimum ograniczyć ich wycinkę.

Odległość pomiędzy sąsiednimi słupami (tzw. rozpiętość przęsła) będzie wynosiła ok. 350-450 m, w zależności od rodzaju terenu oraz obiektów, nad którymi linia będzie przebiegać (drogi, rzeki, jeziora, tory PKP).

Odległość pomiędzy najniżej zawieszonym przewodem fazowym a ziemią nie będzie mniejsza niż 11 m. Dzięki temu możliwa będzie bezpieczna praca pod linią nawet przy użyciu największych maszyn rolniczych.

Charakterystyka i kalendarium prac budowlanych

Pierwszy etap prac budowlanych polega na wykonaniu fundamentów i budowie słupów, z których będzie składać się planowana linia 400 kV. Prace rozpoczynają się od przeprowadzenia wykopów służących wybudowaniu fundamentów. W większości przypadków będą one sięgały głębokości około 4 metrów, co pozwoli na bezpieczne i stabilne posadowienie elementów konstrukcyjnych. Na nielicznych gruntach słabonośnych fundamenty palowe mogą sięgać nawet 15 metrów.

Każde stanowisko słupa będzie przypominać mały, odpowiednio oznakowany plac budowy. Oprócz kierownika, za bezpieczeństwo odpowiada koordynator BHP. Na placu budowy obowiązuje też szczegółowo przygotowany Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Zawiera on informacje istotne dla bezpieczeństwa pracy podczas realizacji budowy oraz zasady postępowania dla osób pracujących na budowie.

Następnym etapem jest montaż konstrukcji słupa. Poszczególne elementy słupa są montowane na ziemi, a następnie podnoszone za pomocą dźwigu i dokręcane do już postawionej części słupa. Wysokościowy montaż konstrukcji to najtrudniejszy etap budowy. Jest on realizowany przez najbardziej wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników.

Po wybudowaniu całej sekcji słupów, na zmontowanych konstrukcjach zawieszane są przewody, którymi będzie przesyłana energia elektryczna. Operacja ta jest przeprowadzana przy zastosowaniu tzw. metody pod naprężeniem. Charakteryzuje się ona brakiem kontaktu przewodów roboczych z ziemią podczas ich montażu, co oznacza, że tam gdzie nie ma posadowionych słupów, występuje znikoma ingerencja w środowisko. Końcowy etap prac stanowi malowanie konstrukcji zapewniające ochronę przed korozją.

Przed rozpoczęciem budowy, wszyscy właściciele nieruchomości zostaną poinformowani o planowanych terminach rozpoczęcia prac. Dotyczyło to szczególnie tych właścicieli, na których działkach będą stawiane słupy. Przedstawiciele Wykonawcy przekazali również stosowne informacje, w tym broszurę informacyjną poświęconą pracom budowalnym, do władz gminnych i sołtysów z terenów objętych inwestycją. Biura budowy, odpowiedzialne za bezpośrednią realizację prac, są zlokalizowane w trzech powiatach, na terenie których jest prowadzona inwestycja.

Biura budowy inwestycji linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka – Olsztyn Mątki:

 • powiat ostrołęcki: Mazurska 128, 07-401 Laskowiec
 • powiat olsztyński: Słupy 42, 10-381 Olsztyn. 

Kalendarium prac budowlanych

Prace budowlane prowadzone w ramach inwestycji rozpoczęły się w czerwcu 2015 roku. Cztery miesiące później, w październiku, ukończono wykonanie fundamentów i budowę słupów na pierwszych dwóch stanowiskach w gminie Dźwierzuty. Po pomyślnym zakończeniu tego etapu rozpocznie się zawieszanie przewodów służących do przesyłania energii elektrycznej przy zastosowaniu tzw. metody pod naprężeniem.

Szczegółowy harmonogram:

Obecnie prowadzone są prace na terenie wszystkich gmin, przez które będzie przebiegać budowana dwutorowa linia elektroenergetyczna 400 kV Ostrołęka – Olsztyn Mątki.

Jeśli masz pytania, prosimy o kontakt: kontakt@liniaolsztynostroleka.pl
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

kontakt@liniaolsztynostroleka.pl