LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 400kV
OSTROŁĘKA - OLSZTYN MĄTKI

OSTROŁĘKA - OLSZTYN MĄTKI

BUDOWA LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400 kV

ŚRODOWISKO

Linie elektroenergetyczne najwyższych napięć oddziałują na ludzi i otoczenie porównywalnie do innych urządzeń elektrycznych i podobnie jak one zaprojektowane są tak, aby użytkowane zgodnie z przepisami i przeznaczeniem nie stanowiły żadnego niebezpieczeństwa dla ludzi i środowiska.

Inwestycja liniowa jak każde nowe lokalne przedsięwzięcie rodzić może wątpliwości lub obawy: czy jest bezpieczna? Jak wpłynie na komfort życia? Często obawy te, szczególnie w początkowej fazie prac, swoje źródło mają w braku wiedzy na temat działania linii. W związku z tym organizowane są spotkania oraz konsultacje społeczne, podczas których zainteresowani mają szansę zapoznać się z rzeczywistym wpływem linii na otoczenie.
Z naszych doświadczeń przy budowie linii 400 kV wynika, że po kilku latach funkcjonowania linii obawy te nie mają pokrycia w rzeczywistości, a linie wtapiają się w krajobraz i stają się niezbędnym elementem infrastruktury.

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje nt. oddziaływania inwestycji na otoczenie.

Pole elektromagnetyczne i jego wpływ na życie i zdrowie człowieka

Wszystkie urządzenia elektryczne wytwarzają w swoim otoczeniu pole elektromagnetyczne, które powstaje na skutek obecności napięcia oraz w wyniku przepływu prądu. Linie wysokiego napięcia także należą do tej grupy.

Tak jak wszystkie urządzenia elektryczne emitują one pole elektromagnetyczne. Są to pola niskiej częstotliwości (50 Hz), takie same jak wytwarzane przez odkurzacz, pralkę, suszarkę do włosów czy żelazko, czyli urządzenia elektryczne używane w każdym domu.

Obecny stan wiedzy pozwala stwierdzić, że nawet długotrwałe przebywanie w obrębie oddziaływania pola o takiej częstotliwości (ekspozycja ludności na sztuczne pola elektromagnetyczne), przy spełnieniu ustalonych wymogów, nie powoduje żadnego ryzyka zdrowotnego (np. IEEE Standards for Safety Level with Respect to Human Exposure to Electromagnetic Fields 0-3 kHz. IEEE Std C95.6™-2002). Żadne badania naukowe nie potwierdziły, by pola elektromagnetyczne powodowały choroby nowotworowe,
a Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (www.iarc.fr) klasyfikuje linie pod względem rakotwórczości w grupie m.in. z talkiem do ciała, kawą czy stolarką.

Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. dopuszczalne w środowisku poziomy pola elektromagnetycznego o częstotliwości 50 Hz dla miejsc dostępnych dla ludności wynoszą:

  • składowa elektryczna: 10 kV/m
  • składowa magnetyczna: 60 A/m

Oznacza to, że na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową natężenie pola elektrycznego nie może przekraczać wartości 10 kV/m, a pola magnetycznego wartości 60 A/m. Ustalenia te są bardziej restrykcyjne niż Zalecenia Rady Europejskiej w sprawie ograniczenia ekspozycji ludności w polach elektromagnetycznych (1999/519/EC) opracowanych w oparciu o zalecenia ICNIRP (Międzynarodowa Komisja Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym), która jest uznawana za miarodajną organizację naukową.

Projektowana linia będzie spełniać wszystkie restrykcyjne normy związane z oddziaływaniem pola elektromagnetycznego. Wykonawca przeprowadził odpowiednie symulacje już na etapie projektowania linii. Ponadto po uruchomieniu instalacji, a także przy każdorazowej zmianie warunków jej pracy  będą przeprowadzane pomiary natężenia pola elektromagnetycznego przez powołane do tego niezależne instytucje kontrolne.

Wytwarzanie hałasu

Przestrzeganie przyjętych norm gwarantuje, że przy normalnej pracy linii elektroenergetycznej, poza wyznaczonym obszarem pasa technologicznego, nie będą przekroczone dopuszczalne wartości natężenia pola elektromagnetycznego i wartości poziomu hałasu.

Art. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska określa hałas jako dźwięki o częstotliwości od 16 do 16 000 Hz. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku określa dopuszczalny poziom hałasu w środowisku powodowany przez linie elektroenergetyczne:

  • dla obszarów ochrony uzdrowiskowej, terenów szpitali, domów opieki, zabudowy związanej z wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży – w porze dnia – 45 dB, w porze nocy – 40 dB,
  • dla terenów zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej, zabudowy zagrodowej oraz dla terenów wypoczynkowo-rekreacyjnych poza miastem – w porze dnia – 50 dB, w porze nocy – 45 dB.

Dla terenów rolnych i leśnych hałas nie jest normowany (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku).

 

Wpływ na krajobraz

Inwestycja ta jest niezbędna dla zachowania bezpieczeństwa energetycznego w regionie. Aby dostawy energii elektrycznej mogły być stabilne dla każdego z nas, konieczne jest przeprowadzenie linii przez konkretne rejony. Ponieważ konstrukcje wsporne są dość wysokie, a linie ciągną się kilometrami, mają one znaczny wpływ na krajobraz, a możliwości zniwelowania go są ograniczone. Jednakże dzięki odpowiedniemu doborowi trasy przebiegu inwestycji – przede wszystkim oddaleniu jej możliwie jak najbardziej od zabudowy mieszkaniowej – zmniejszeniu dominacji w terenie – na obszarach pagórkowatych i pofałdowanych – a także malowaniu kamuflującemu konstrukcje wsporne linie te po pewnym czasie wtapiają się w krajobraz i stają się jego stałym elementem.

Dbałość o środowisko naturalne

Poza wypełnieniem restrykcyjnych wymogów bezpieczeństwa i ochrony ludności oraz środowiska Wykonawca będzie stosować nowoczesne rozwiązania materiałowe i technologiczne pozwalające minimalizować wpływ inwestycji na środowisko naturalne:

  • ograniczy natężenia pól elektrycznych i magnetycznych w sąsiedztwie linii przesyłowych poprzez zastosowanie wielotorowych linii wielonapięciowych,
  • ograniczy hałas poprzez instalowanie ekranów akustycznych na stacjach elektroenergetycznych,
  • pomaluje maskująco słupy oraz wkomponuje linie w krajobraz, by złagodzić oddziaływanie wizualne,
  • zawiesi oznaczenia na przewodach odgromowych i słupach (na odcinkach linii krzyżujących się z trasami przelotów ptaków wędrownych oznakuje linię makietami z sylwetkami ptaków drapieżnych – dzięki temu przelatujące ptaki chroni się przed zderzeniami z przewodami fazowymi i odgromowymi),
  • zastosuje rozwiązania techniczne ograniczające wycinkę drzew przy przechodzeniu linii przez tereny leśne.

Trasa linii elektroenergetycznych może przebiegać przez obszary objęte programem Natura 2000. Zgodnie z obowiązującymi przepisami inwestycja musi wówczas spełnić wyjątkowe rygory obowiązujące na tym terenie, tj. nie powodować pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt.

Jeśli masz pytania, prosimy o kontakt: kontakt@liniaolsztynostroleka.pl
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

kontakt@liniaolsztynostroleka.pl