LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 400kV
OSTROŁĘKA - OLSZTYN MĄTKI

OSTROŁĘKA - OLSZTYN MĄTKI

BUDOWA LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400 kV

ZNACZENIE PLANOWANEJ LINII

Powód tworzenia i modernizacji liniii elektroenergetycznych

Nie istnieje aktualnie metoda, która pozwalałaby na efektywne magazynowanie energii elektrycznej na skalę przemysłową. Oznacza to, że ilość energii wytwarzanej musi równać się ilości w tym samym momencie zużywanej przez odbiorców. Aby sprostać temu wyzwaniu, stworzony został Krajowy System Elektroenergetyczny – strategiczna infrastruktura zapewniająca ciągłość dostaw energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, przedsiębiorstw czy obiektów użyteczności publicznej w całej Polsce. Jej głównym elementem są linie o napięciach 400 kV i 220 kV oraz stacje elektroenergetyczne.

Zapewnienie stabilności tego systemu oraz eliminowanie ryzyka awarii i przerw w dostawach prądu wymaga stałej modernizacji i rozbudowy sieci. Zajmuje się tym PSE S.A. jako operator krajowego systemu przesyłowego.

Większość linii elektroenergetycznych w Polsce została wybudowana w latach 70. i 80. ubiegłego wieku. Ich stan oraz rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną sprawiają, że statystyczny Polak zmaga się z przerwami w dostawach prądu aż 400 minut rocznie, podczas gdy Niemiec kilkanaście, a Duńczyk jest go pozbawiony zaledwie przez kilka minut w ciągu roku. Poprawa tej sytuacji wymaga modernizacji obecnych i budowy nowych linii. Zapotrzebowanie na te zmiany widoczne jest na mapie dostępnej pod tym linkiem. Mapa

Plany Polskich Sieci Elektroenergetycznych

Budowa dwutorowej linii 400 kV na trasie Ostrołęka - Olsztyn Mątki jest jednym z priorytetowych elementów modernizacji i rozbudowy sieci. Nowa linia zastąpi eksploatowaną dotychczas linię 220 kV na tej trasie. Inwestycja wzmocni też sieć przesyłową w północno-wschodniej Polsce, która obecnie charakteryzuje się najmniejszą gęstością w kraju.

Projekt przewiduje wybudowanie ok. 138 km napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 400 kV. Inwestycja zostanie zrealizowana na terenie dwóch województw: warmińsko-mazurskiego oraz mazowieckiego, i będzie przebiegać przez gminy: Rzekuń, Lelis, Kadzidło, Baranowo, Czarnia, Wielbark, Szczytno, Dźwierzuty, Purda, Barczewo, Dywity, Jonkowo. Będzie przebiegać przez miasta: Olsztyn oraz Ostrołękę.

Regionalne wyzwania sieci przesyłowej

Warmia i Mazury to region o wyjątkowej charakterystyce energetycznej. Konsumpcja energii elektrycznej przekracza tu blisko dziesięciokrotnie jej produkcję. Energia jest w dużej mierze pozyskiwana z elektrowni na południu i w centrum Polski. Aby zagwarantować tu bezpieczeństwo energetyczne, potrzeba nowoczesnej, zamkniętej sieci przesyłowej z możliwością wielostronnego zasilania w razie awarii. Należy zastąpić wyeksploatowane, stare, jednotorowe linie 220 kV bardziej wydajnymi i odpornymi na warunki atmosferyczne dwutorowymi liniami 400 kV.

Inwestycja oznacza dalszy rozwój Warmii i Mazur oraz Mazowsza. Przez poprawę bezpieczeństwa i pewności dostaw energii elektrycznej nowa linia 400 kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki pozwoli na rozwój nowych inwestycji w regionie (zapewniając odpowiednie dostawy energii zakładom produkcyjnym). Stworzy ponadto warunki do rozwoju lokalnych źródeł wytwarzania energii, w tym odnawialnych (możliwość podłączenia do sieci przesyłowej). 

Zastępowanie eksploatowanych dotychczas linii 220 kV nowymi o napięciu 400 kV pozwala także na znaczne oszczędności. Podczas przesyłu energii elektrycznej z elektrowni do odbiorcy występują straty sieciowe, które są tym mniejsze, im wyższe jest napięcie linii.

Według szacunków Biura Bezpie­czeństwa Narodowego w 2011 roku całkowita stra­ta w przesyle energii elektrycznej w Polsce wyniosła 10 774 GWh za sumę 2,1 mld zł i stanowiła 7,3 proc. ze 147 tys. GWh wprowadzonych do systemu. Największe straty powstają w sieciach o napięciach od 0,4 kV do 110 kV. Najmniejsze straty są w sieci 400 kV: 1,83 proc.

Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści płynące z wybudowania nowej linii mają zarówno wymiar ogólnopolski, regionalny, jak i lokalny. Budowa nowej linii elektroenergetycznej umożliwi rozwój sieci dystrybucyjnych i poprawi warunki oraz pewność zasilania gmin w energię elektryczną. To szansa na pozyskanie nowych inwestorów i w konsekwencji stworzenie wielu miejsc pracy oraz rozwój gmin.

Powstaną także dogodne warunki do rozwoju energetyki rozproszonej. Nowe źródła wytwórcze (wiatrowe, solarne, biogazowe i in.) będą mogły być przyłączane do sieci, a wyprodukowana w nich energia elektryczna trafi do systemu. Wyraźnie zminimalizowane zostanie także ryzyko występowania awarii systemowych, takich jak przerwy w dostawach prądu.

Gminy, przez które przebiegać będzie inwestycja, mogą także liczyć na stałe wpływy z tytułu podatku płaconego od nieruchomości przez właściciela sieci przesyłowej, tj. Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA. Wpłacana corocznie należność w wysokości 2% wartości danej inwestycji na obszarze gminy stanowić będzie poważną pozycję w jej budżecie.

Właściciele gruntów, na których zostanie ustanowiona służebność przesyłu, otrzymają z tego tytułu wynagrodzenie określone na podstawie wartości nieruchomości sporządzonej przez dedykowanego rzeczoznawcę.

Jeśli masz pytania, prosimy o kontakt: kontakt@liniaolsztynostroleka.pl
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

kontakt@liniaolsztynostroleka.pl